Pasgebruik & voorwaarden

U kunt met uw pas
 1. SLAGBOOM openen (tussen 07.00 uur en 23.00 uur) de pas met slagboom software kost € 30,-- borg. De nieuwe pas houdt u voor de kaartlezer om de boom te openen (een tweede pas is mogelijk).
 2. Jongeren, onder de 18 krijgen indien gewenst een eigen gratis pas.
 3. EXTRA SERVICE, alle afrekeningen gaan in het computersysteem die u op ieder moment via uw computer  kunt inzien via een internet inlog met uw eigen code. In de specificaties kunt u zelfs de bestellingen met de datum – tijdstip – tafel en wie u heeft geholpen terug zien (eventueel met uw handtekening) – betrouwbaar, discreet, overzichtelijk, makkelijk en snel.
 4. TOILETGEBOUW en de pas zal ook hiervoor haar diensten bewijzen, de toegang word hiermee geregeld, zonder pas is er in de toekomst geen toegang.
 5. MILIEU STRAAT, de pas zal ook hiervoor haar diensten bewijzen, de toegang word hiermee geregeld, zonder pas is er voor de restafval containers geen toegang.
 6. MEER, er zijn nog veel meer technische oplossing die we willen uitvoeren, u mag dan denken aan toegangssystemen naar de verhuur chalet en groepsaccommodaties, automatisch uitlezen van de meter standen, inbraak en brandalarm en nog veel meer.
 7. VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ HET GEBRUIK VAN DE GASTENPAS VAN RESIDENCE DE EESE BV Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Gastenpas, hierna genoemd “Gastenpas”. Het Gastenpas-programma wordt uitgevoerd door Parc de Eese BV, locatie De Bult.
  De houder van de Gastenpas, hierna te noemen "de gast pashouder", gaat bij het in ontvangst nemen van de pas akkoord met onderstaande voorwaarden.
   
  • EIGENDOM VAN GASTENPAS
   De Gastenpas blijft eigendom van Parc De Eese BV (hierna Residence de Eese) en is strikt persoonlijk. Residence De Eese kan zonder opgaaf van redenen een Gastenpas weigeren, de pas blokkeren of in laten nemen. Residence de Eese behoudt zich tevens het recht het Gastenpas-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen.
  • MOGELIJKHEDEN GASTENPAS
   Mogelijkheden met de gastenpas zijn onder meer maar niet uitsluitend:
   1. Toegang tot het park (slagboom bediening, borg hiervan is € 30,--).
   2. Toegang tot zwembad en of toiletgebouw (geen borg).
   3. Bedienen van de Afval Moloks.
   4. Toegang van diverse ruimten op Residence de Eese.
   5. Jongeren pas waarop na toestemming van de ouder(s) een bestedingsruimte kan worden geopend, ouders dienen hiervoor een toestemmingsverklaring te ondertekenen waarop de financiële grenzen worden bepaald.
   6. De bestedingen op rekening zullen wekelijks aan u worden gefactureerd. De facturen dienen binnen 8 dagen voldaan te worden of u kunt gebruik maken van onze incassoservice door het invullen van het daarbij behorende machtigingsformulier.
  • VRIENDEN VAN DE EESE SPAARACTIE
  • FRAUDE / MISBRUIK
   Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de Gastenpas is Residence De Eese gerechtigd een aan de Gastenpas gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de Gastenpashouder terug te vorderen.
  • PRIJZEN
   Alle aanbiedingen staan op onze website www.vriendenvandeeese.nl. Wijzigingen in prijs en model evenals zetfouten en typefouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. In de prijzen zijn eventuele vermelde kortingspercentages reeds verwerkt. Alle vermelde prijzen zijn incl. btw en staan in euro's, tenzij anders vermeld.
  • AANSPRAKELIJKHEID
   Residence De Eese BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de Gastenpas noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Gastenpas. Bij verschil van mening t.a.v. het saldotegoed op de pas is behoudens geleverd tegenbewijs de administratie van Residence de Eese bepalend.
  • PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY
   De door de Gastenpashouder ingevulde persoonsgegevens en de aankopen van de Gastenpashouder worden opgenomen in het Vrienden Van De Eese Gastenpas-gegevensbestand waarvan Residence De Eese houder is en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Van de gastpashouder wordt een foto gemaakt ten behoeve van voorkomen van fraude met de pas. Residence De Eese kan de gegevens gebruiken voor analysedoeleinden en voor het informeren van Gastenpashouders over extra voordelen. Persoonsgegevens worden door Residence De Eese nimmer aan derden verstrekt, tenzij Residence De Eese daartoe wettelijk wordt verplicht.

   Residence de Eese kan de Gastenpashouder met betrekking tot de Vrienden Van De Eese Gastenpas persoonlijk informeren. Dit geschiedt op basis van zijn bij Residence De Eese geregistreerd staande gegevens. Wanneer de gegevens van de Gastenpashouder wijzigen, dient men deze wijzigingen door te geven aan Residence De Eese zodat het Gastenpas-gegevensbestand actueel is en blijft. Bij beëindiging van de deelname aan het Gastenpas-programma door de Gastenpashouder, zullen zijn of haar gegevens uit het bestand verwijderd worden.
  • VERLIES OF DIEFSTAL
   De kaart blijft eigendom van de Residence De Eese. Bij verlies of diefstal van de toegangspas bent u verplicht dit schriftelijk of per mail te melden aan Residence De Eese BV. Hierna kunt een vervangende pas aanvragen. U dient in dat geval € 15,- te betalen voor de nieuwe (vervangende) pas.
  • BORG BETALEN OF RETOUR ONTVANGEN
   Voor de pas met toegang controle van de slagboom dient een borg van € 30,- per pas betaald te worden. Dit kan contant of per pin. Alleen met het inleveren van de oude pas krijgt u de borg teruggestort. U dient hiervoor wel uw bankgegevens in te vullen op het teruggaveformulier. De pas wordt na het uitkeren van de borg geblokkeerd.
  • SLOTBEPALINGEN
   Residence De Eese behoudt zich het recht voor om wijzigingen / aanvullingen in deze voorwaarden aan te brengen. De geldende voorwaarden staan online op www.vriendenvandeeese.nl Door gebruik te maken van Vrienden van De Eese Gastenpas geeft de Gastenpashouder te kennen in te stemmen met de voorwaarden.

   Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Zwolle.
  • AKKOORDVERKLARING
   U gaat door het aanvaarden van de pas akkoord met het accepteren van de kosten die door u met de uitgegeven passen gemaakt gaan worden, en de daarbij behorende betaaltermijn.
  • RECHTSKEUZE
   Het Nederlands recht is van toepassing. Bij geschillen welke partijen niet gezamenlijk kunnen oplossen is de Rechtbank in het arrondissement waarin het park is gelegen, bevoegd verklaard.